Logo

O časopisu

Geografické rozhledy vycházejí 25. rokem!

Nové číslo Specifika Severní Ameriky (25, č. 4) zde.

Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v Česku.

VYDAVATEL

Česká geografická společnost
Albertov 6
128 43  Praha 2

Sekretariát ČGS:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
danafi@natur.cuni.cz
Fax: 224 920 657
Tel: 221 951 397

Časopis vychází v Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o.
Ostrovní 30
110 00  Praha 1
ncgs@ncgs.cz
Tel: 224 933 996

GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY
Vychází pět čísel ve školním roce od října.
Všechny příspěvky jsou recenzovány.

Cena jednoho výtisku 67.- Kč
Předplatné 335.- Kč (pro veřejné knihovny sleva 10 %)

ISSN 1210-3004
MIČ E 5922

Časopis Geografické rozhledy je multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání. Svým obsahem výrazně přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe.

Odebírán je na všeobecně vzdělávacích a středních odborných školách, na univerzitních pracovištích připravujících geografy a učitele geografie.

Předplatné GR roč. 26_leták

On-line objednávka Geografických rozhledů

V případě zájmu o zakoupení konkrétního čísla či některého ze starších ročníků Geografických rozhledů nás kontaktujte na rozhledy@ncgs.cz.

Geobibline

Historie

Geografické rozhledy  byly založeny v květnu roku 1991. První číslo vyšlo koncem roku 1991 a od té doby časopis vychází bez přerušení již více než dvě desetiletí. Vydavatelem Geografických rozhledů je Česká geografická společnost (www.geography.cz), která časopis postupně vydávala ve spolupráci s nakladatelstvím Iris, Terra-Klub, Terra, Kartografie Praha, v současnosti pak s Nakladatelstvím České geografické společnosti (www.ncgs.cz).

Statě publikované v Geografických rozhledech podléhají po všechna léta pravidlům stanoveným redakční radou. Tato pravidla se týkají obsahu a metodiky zpracování odborných statí (struktura, literatura, zdroje dat a citace, výsledky výzkumu a jejich využití) a jejich přínosu k rozvoji geografického a environmentálního vzdělávání (kvalita a využití příloh, diskusní, problémově a činnostně orientované podklady pro aplikaci ve vzdělávacím procesu, diskuse a závěry).

Od roku 2008 došlo k profesionalizaci redakční práce. Časopis dnes splňuje všechna kritéria Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace – složení redakční rady, spolupráce se zahraničními pracovišti, proces recenzování statí, český a anglický abstrakt a další.

Recenzní řízení probíhá na základě odborného posouzení statě dvěma recenzenty z oboru mimo redakční radu a mimo pracoviště autora či spoluautora. Definitivní verze článku před publikací je pod kontrolou odborného výkonného redaktora, znalce českého a anglického jazyka, editora čísla a šéfredaktora.

Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku.

V geografických a souvisejících oborech je časopis vyváženě orientován na výsledky soudobé fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a aplikované geoinformatiky (GIS), demografie, environmentalistiky apod. Poskytuje studijní podklady v oblasti sociálních problémů lidstva, udržitelnosti života na Zemi a globalizace, evropské integrace, vývoje a rozvoje různých měřítkových úrovní regionů a územních společenství. V oboru pedagogiky je výrazně zaměřen na vývoj a inovace v didaktice geografie, na rozvoj kritického myšlení a celkové zvyšování profesionalizace učitelské praxe včetně orientace výuky na rozvoj osobnosti žáka.

Pravidelné rubriky:

 • Výzkum a vývoj
 • Svět kartografie a geoinformatiky
 • Geografie a škola
 • V zorném poli geografů
 • Planeta volá SOS
 • Čísla hovoří
 • Rodinné stříbro

ROČNÍK 25 (2015/2016)

Témata Geografických rozhledů pro rok 2015/2016:

 • Veřejné prostory
 • Půda nenahraditelný zdroj
 • Napětí, nepokoje, konflikty
 • Specifika Severní Ameriky
 • Proměny pustin

OBÁLKA-GR-25-1-2015OBÁLKA-GR-25-2-2015OBÁLKA-GR-25-3-2016OBÁLKA-GR-25-4-2016

ROČNÍK 24 (2014/2015)

OBÁLKA-GR.24-1-2014OBÁLKA-GR.24-2-2014OBÁLKA-GR-24-3-2015OBÁLKA-GR-24-4-2015OBÁLKA-GR-24-5-2015

ROČNÍK 23 (2013/2014)

OBÁLKA GR 23-1-2013GR 23/2 – Země BRICSOBÁLKA GR 23-3-2014OBÁLKA GR 23-4-2014OBÁLKA GR 23-5-2014

ROČNÍK 22 (2012/2013)

OBÁLKA GR 22-5-2013

ROČNÍK 21 (2011/2012)

ROČNÍK 20 (2010/2011)

ROČNÍK 19 (2009/2010)

ROČNÍK 18 (2008/2009)

ROČNÍK 17 (2007/2008)

ROČNÍK 16 (2006/2007)

ROČNÍK 15 (2005/2006)

ROČNÍK 14 (2004/2005)

ROČNÍK 13 (2003/2004)

ROČNÍK 12 (2002/2003)

ROČNÍK 11 (2001/2002)

ROČNÍK 10 (2000/2001)

ROČNÍK 9 (1999/2000)

ROČNÍK 8 (1998/1999)

ROČNÍK 7 (1997/1998)

ROČNÍK 6 (1996/1997)

ROČNÍK 5 (1995/1996)

ROČNÍK 4 (1994/1995)

ROČNÍK 3 (1993/1994)

ROČNÍK 2 (1992/1993)

ROČNÍK 1 (1991/1992)

© 2009 Česká geografická společnost – Geografické rozhledy. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.