Logo

Šumava Mountains Geomorphology Seminar

Štítky: , ,

Studentské organizace EGEA Brno a EGEA Praha (entity Evropské geografické asociace pro studenty a mladé geografy) uspořádaly na přelomu srpna a září mezinárodní seminář na téma fluviální geomorfologie a biogeografie. Jednalo se o druhý ročník série geomorfologických seminářů, který minulý rok pořádali studenti Lomonosovy univerzity v Moskvě na pobřeží Bílého moře.

Devítidenní seminář se konal v ubytovacím zařízení šumavského národního parku v Českých Žlebech u Volar. Kromě skupinky českých studentů patřili mezi účastníky i studenti z Ruska, Německa, Belgie a Finska. Celkem 15 mladých geografů zahájilo program workshopem uvádějícím do problematicky fluviální geomorfologie, při kterém si účastníci osvojili základní poznatky z oblastí terminologie, řeky jako říčního systému, hydrauliky a vzorů proudění. Následně si mohli zažít nabyté znalosti při řešení praktických úkolů s cvičnými daty. Druhý den byl věnován počítačovým technologiím, využití GIS prostředí (a jeho rozšíření, např. extenze HEC-RAS) pro modelování chování toku.

Zásadními body programu byly exkurze s odborníky. S RNDr. Filipem Hartvichem, Ph.D. se účastníci vypravili do údolí řeky Losenice, kde mohli pozorovat procesy probíhající v horském úseku vodního toku. Sami si zde mohli vyzkoušet fluviálně-geomorfologický monitoring a byli seznámeni s postupem při sběru dat pro software Sedimetrics. Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. provedl skupinu mladých geografů meandry řeky Lužnice, kde byly, v kontrastu s výše zmíněnou lokalitou, pozorovatelné procesy vodního toku rovinné oblasti. Koryto Lužnice je v relativně četných úsecích bohaté na dřevní hmotu, která zde významně ovlivňuje hydrauliku proudění a s ní spojenou morfologii dna i břehů.

Z praktického hlediska se studenti naučili uvažovat o proudění v korytě při splouvání Teplé Vltavy od Lenory po most u Pěkné na kánoích. Taková zábavná forma výuky vzbudila velmi pozitivní ohlas a během dalších dní semináře se ukázala být i značně efektivní.

Studijní dny se střídaly s odpočinkovými, které byly věnovány poznávání jihočeských pamětihodností včetně měst Prachatic či Českého Krumlova. Příroda Národního parku a CHKO Šumava, ve které se účastníci téměř neustále pohybovali, dotvářela příjemnou atmosféru semináře.

Seminář nabídl, mimo seznámení studentů s fluviálně-geomorfologickou a biogeomorfologickou tématikou, rovněž setkání s kolegy ze zahraničních univerzit, což je vždy velmi inspirující a motivující. Tyto námi vytyčené cíle podněcují k uvažování nad tím, co kolem sebe vidíme, v nových souvislostech a rozšiřují studentům obzory. Z celkových ohlasů soudíme, že seminář se odvíjel v pozitivním klimatu a účastníci odjížděli spokojení.

Organizátoři děkují Národnímu parku Šumava a Přírodovědecké fakultě UK v Praze za podporu při realizování semináře.

Fotogalerie je k nahlednutí zde, kliknutím se fotka zvětší do originální velikosti.

Jakub Široký1, Jakub Ondruch2

1 EGEA Praha, PřF UK v Praze

2 EGEA Brno, PřF MUNI v Brně

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.