Logo

Zpráva o činnosti Národního geografického komitétu 2011

Štítky: ,

Národní komitét působil v roce 2011 ve tříčlenném složení: doc. Vít Vilímek (UK Praha, předseda), doc. Tadeusz Siwek (Ostravská univerzita) a doc. Jaromír Kolejka (Masarykova univerzita).

Na Regionální konferenci IGU v Santiagu de Chile jednal člen NKG ČR J. Kolejka se zástupci dalších členských zemí IGU. Tématem jednání byla jednak problematika geografického vzdělávání, jednak pozice geografie v soutěži s dalšími geovědními disciplínami. Předmětem zvláštní pozornosti byla otázka IF geografických periodik, které jsou hodnoceny nižšími hodnotami IF, ačkoliv náročnost sestavení relevantních příspěvků je enormní (terénní výzkum, sběr a analýza dat, geografická – časoprostorová syntéza). Prozatím se nejeví jiné řešení, než zintenzivnit vzájemnou citovanost publikovaných příspěvků napříč geografickými periodiky. Těch je ve srovnání s dalšími geovědami (s výjimkou biologie) velké množství, avšak vyšší IF vykazují spíše ryze analytická geografická a příbuzná periodika (geomorfologická, klimatická, hydrologická) než periodika se širším tématickým – tedy klasickým geografickým záběrem. Zveřejňování a citování šířeji pojímaných geografických příspěvků se jeví nyní významnější pomocí lepšímu etablování geografie na kolbišti disciplín.

Členové NKG ČR V. Vilímek a J. Kolejka jednali se zástupkyní oddělení geografických soutěží časopisu National Geographic Magazine ppí. Mary Lee Elden o možnostech uspořádání světové žákovské (pro žáky ve věku do 16 let) zeměpisné olympiády v roce 2013 v Praze. Vedle vlastního jednání jim byly předvedeny potenciální jednací prostory UK v Praze (Karolinum) a nastíněny podmínky jejich obsazování i využití. Redakce NGM nakonec rozhodla o uspořádání této akce v ruském Petrohradě, takže o místě konání v Praze lze uvažovat až na rok 2015.

NKG průběžně zprostředkovával informace přicházející od partnerských institucí a organizací ze zahraničí České geografické společnosti přes jejího tajemníka dr. R. Perlína, které se takto přes tištěná a internetová média dostávala mezi českou geografickou komunitu. Směrem do zahraničí byly naopak šířeny informace o přípravě významných geografických akcí v ČR v nejbližším období.

Zasedání představitelů evropských geografických společností sdružených v organizaci EUGEO se v rámci 3. kongresu EUGE účastnil doc. Siwek. Tato akce se konala ve dnech 28.-31.8.2010 v Londýně. Projednávala se mj. pozice geografie v rámci vědy při omezených možnostech publikování v časopisech evidovaných na Web of Knowledge.

Čeští geografové (většinou členové sekce historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti) aktivně participují na činnosti mezinárodních organizací (např. ICEHO, ESEH). V rámci výroční konference American Society for Environmental History (ASEH, Phoenix, 13.-17.4.2011) se L. Jeleček z PřF UK, člen prozatímního vedení (General Assembly), zúčastnil jednání International Consortium of Environmental History Organizations (ICEHO). V návaznosti na usnesení z 1. světového kongresu environmentální dějin v Kodani (2009) bylo ve Phoenix mj. rozhodnuto, že 2. světový kongres se bude v roce 2014 konat v Portugalsku (Brada). European Society for Environmental History (ESEH). Ve dnech 27.6.-2.7.2011 se zúčastnili 6. mezinárodní konference ESEH, která se konala v Turku (Finsko). Na Valném shromáždění ESEH dne 1. 7. 2011 byl do funkce regionálního reprezentanta ESEH pro Česko a Slovensko, resp. členem “The Council of Regional Representatives” (CRR), zvolen P. Chromý z PřF UK v Praze (v letech 2001-2011 tuto funkci zastával L. Jeleček). V roce 2011 čeští historičtí geografové pokračovali v přípravě 15. mezinárodní konference historických geografů (ICHG), která se uskuteční v Praze 6.-10. 8. 2012 (více o konferenci viz www.ichg2012.cz).

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

V Praze, 13.1.2012

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.