Logo

Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie – monografie

Štítky: , ,

Monografie “Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemi” předkládá a do širších souvislostí rámuje koncepci a výsledky čtyřletého výzkumu oborových didaktik biologie, geografie a chemie. Tento výzkum byl podporovaný GA ČR (P407/10/0514). Hlavním cílem projektu bylo na základě víceúrovňové analýzy dovedností v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula navrhnout provázaný systém dovedností žáků, které by si měli osvojit v biologii, geografii a chemii na konci 5. a 9. ročníku základní školy a 4. ročníku gymnázií. Snahou bylo naplňovat dílčí výzkumné cíle na základě shodných přístupů a metod, abychom mohli provést i mezioborovoukomparaci dosažených výsledků.

V první fázi byla navržena zvlášť za jednotlivé obory nová struktura dovedností, která graduje dle věku žáků. Byl zvolen stejný princip výběru a třídění dovedností, který odpovídá principům badatelské výuky. U všech tří oborů u jednotlivých věkových kategorií jsou dovednosti strukturovány do 4–5 hlavních okruhů dovedností (od kladení otázek po formulování závěrů).

Navržené přehledy dovedností se v další fázi výzkumu staly obsahem tří dotazníků (za každý obor zvlášť), adresovaných pedagogům základních škol, gymnázií a vysokých škol. Analýza jejich výpovědí představuje jeden z podkladů pro korekci první verze návrhů dovedností a zároveň umožňuje sledovat názorové disproporce mezi pedagogy různých stupňů škol.

Ve třetí fázi výzkumu autorský kolektiv provedl testování vybraných dovedností dle výše zmiňovaných hlavních okruhů dovedností u žáků různého věku. Zároveň žáky a jejich učitele oslovil dotazníkem, aby mohl výkony žáků  v testu zasadit do širších souvislostí. V neposlední řadě podklady pro zpětné přehodnocení původně navržené struktury dovedností poskytnuly i výsledky řízených rozhovorů s 27 učiteli různé aprobace a délky profesní praxe. Na závěr provedená mezioborová komparace výsledků dílčích analýz za jednotlivé obory umožňuje hlubší vhled do utváření a strukturování oborových dovedností a do procesu jejich implementace.

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Hana CÍDLOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Radka ČUDOVÁ, Martin HANUS, Milan KUBIATKO, Miroslav MARADA, Tomáš MATĚJČEK a Eva TRNOVÁ. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 2013, s. 288. ISBN 978-80-87343-24-1

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.