Logo

Možnost publikování v časopisech vydávaných ČGS

Štítky: , ,

Česká geografická společnost je vydavatelem 3 časopisů, které je možné odebírat, číst, ale ve kterých je také možné publikovat vlastní texty.

Informace České geografické společnosti

Časopis slouží jako vědecký časopis a zároveň i jako komunikační platforma pro geografickou obec. Časopis přináší původní vědecké články, přehledové výzkumné zprávy, recenze publikací a také informace ze života společnosti a další zprávy z jednotlivých geografických a příbuzných pracovišť. Texty v rubrikách Hlavní články a Zprávy z výzkumu a diskuze podléhají anonymnímu recenznímu řízení, časopis se zařazen mezi odborná recenzovaná periodika. Je zejména vhodný pro publikaci textů čerstvých absolventů a studentů doktorského studia. Délka recenzního řízení je přibližně 3 měsíce.

Kontakt: informace.cgs@natur.cuni.cz

Geografické rozhledy

Časopis je určen dalšímu vzdělávání učitelů, přípravě budoucích učitelů na univerzitách, studujícím geografie a všem zájemcům o měnící se svět a porozumění problémům místního, regionálního a globálního významu, procesům v krajině, příčinám a důsledkům sociálních konfliktů. Vedle přírodních a společenských problémů se zabývá i obecnějšími environmentálními a multikulturními tématy. Všechny publikované texty podléhají anonymnímu recenznímu řízení, časopis je zařazen mezi odborná recenzovaná periodika.

Kontakt: redakce@geografické-rozhledy.cz

Geografie

Časopis poskytuje platformu pro prezentaci a diskuzi výsledků výzkumu z fyzické i sociální geografie, příp. dalších příbuzných oborů. Časopis Geografie byl od čísla 1/2008 zařazen mezi časopisy sledované na Web of Science, konkrétně do následujících databází: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition. V roce 2011 byl časopisu poprvé dělen impakt faktor. Délka recenzního řízení je přibližně 1 rok.

Kontakt:  jancak@natur.cuni.cz

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.