Logo

Seminář Venkov 2018 byl velmi úspěšný

Štítky: ,

Ve čtvrtek 1. února se v Praze konal již 11. ročník pravidelného semináře Venkov, letos s vročením 2018. Hlavní téma celého semináře bylo dáno velkým projektem TA ČR Beta, který řešitelé z výzkumného centra Rural získali v prosinci 2017 a nyní zahajují řešení projektu Vymezení nemetropolitních oblastí v Česku. Na seminář přijalo pozvání více než 80 aktivních posluchačů a řečníků.

V úvodním vystoupení R. Perlín představil zaměření projektu, hlavní cíle řešení a také vstupní metodické rozvahy, a poté se podrobněji věnoval jasnějšímu definování pojmu rozvoj a odlišení rozvoje a růstu. V rámci řešení projektu bude rozvoj chápán jako kvalitativní změna, která vede ke zvýšení kvality života ve sledovaném regionu nebo lokalitě. Pro hodnocení účinnosti rozvoje je nutné ale nejen uplatnit různé nástroje rozvoje, ale i velmi dobře poznat pozici obce, lokality, regionu a teprve podle této pozice definovat efektivní nástroje rozvoje.

Jako druhá vystoupila doc. Lucie Sedmihradská z VŠE, která se zaměřila na hodnocení příjmů a výdajů obcí, přiblížila schéma rozpočtového určení daní a významnost jednotlivých položek pro obec, proces kontroly Ministerstva financí. Zvláštní pozornost byla také věnována různým příčinám zadlužeností obcí. Následovalo vystoupení Marka Komárka, který se zaměřil na roli měkkých faktorů jako lidský a sociální kapitál, endogenní potenciál, aktivita aktérů v rozvoji venkova. Představil výsledky výzkumu v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. Přednáška M. Komárka vyvolala velkou pozornost a celou řadu převážně pozitivních reakcí, které se týkaly jak zvolené metody a tématu vystoupení, tak i dosaženým výsledkům.

Dopolední blok uzavírala A. Vazačová, která se zaměřila na identifikaci znaků úspěšných obcí a sledování faktorů, které mohou vést k rozvoji obce. Výsledkem této studie je vymezení několika typů lokálních aktérů, kteří se se významně podílejí na rozvoji venkovských obcí v Česku.

Po obědě formou rautu byla během druhého odpoledního bloku otevřena panelová diskuze, které se zúčastnili významní aktéři rurálního výzkumu a odborníci s hlubokou praktickou zkušeností s problematikou rozvoje venkova. V panelu diskutovali Jiří Hrabák z ČZU, Miroslav Marada člen výzkumného centra RURAL, Zdeněk Opravil zastupující MMR, Antonín Vaishar z Mendelovy univerzity Brno, Radan Večerka, který vede Observatoř venkova a Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV a poslankyně PSP. Panelovou diskuzi moderoval R. Perlín, který vyzval členy panelu, aby se vyjádřili ke čtyřem hlavním tématům dnešní diskuze, a to: Co pro vás znamená pojem rozvoj venkovských obcí, Jaké nástroje rozvoje jsou efektivní, Jak lze definovat kvalitu života a Jaké jsou možnosti mikroregionální spolupráce.

V průběhu jednání se nejen diskutující, ale i další účastníci v plénu, zapojili do poměrně široké diskuze a postupně rozšířili diskuzi na další palčivá témata rozvoje venkova. Výsledkem diskuze je jednoznačné přiklonění všech vystupující k velmi významné roli měkkých faktorů, mezi které patří například identita, lidské zdroje, lidský kapitál, sociální kapitál, které mohou velmi významně přispět ke zlepšení kvality života v obci nebo v celém mikroregionu. Celá řada diskutujících v této souvislosti zdůraznila význam bottom – up formovaných programů rozvoje a význam lokální participace a spolupráce. Jako pozitivní příklad je považována spolupráce v rámci Místních akčních skupin, pokud mají možnost aktivně budovat svoji vlastní identitu a posilovat lokální spolupráci v komunitě.

Diskutující se ale také shodli, že je nutné kromě měkkých faktorů sledovat i základní předpoklady rozvoje venkova jako je dostatečná populační velikost obce nebo sídla, vybavení občanskou vybaveností nebo například zaměstnanost na venkově. Pokud tyto faktory nejsou naplněny, lze jen obtížně formovat strategie rozvoje obce nebo regionu.

Seminář byl ukončen po 15:00 a moderátor diskuze pozval všechny účastníky na další již 12. ročník semináře Venkov 2019, který se bude konat první čtvrtek v únoru, tedy 7. 2. 2019.

Prezentace vystupujících a fotogalerie jsou umístěny v následujícím příspěvku.

 

 

Radim Perlín

Alžběta Vazačová

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.