Logo

Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů

Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů. Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, [...]

Štítky:

Aleš Nováček – Dualita Evropy: historickogeografická analýza

Kniha představuje svébytný pohled na vývoj evropského prostoru, ve kterém spatřuje zřetelné znaky duality -  určitého dějinného „rozdělení“ na dvě části. Po 2. světové válce získalo toto pojetí víceméně jednoznačnou podobu: kapitalistický a demokratický Západ versus socialistický a totalitární Východ. Duální vnímání Evropy však rokem 1989 neskončilo a její dělení na Západ a Východ zůstává [...]

Štítky:

KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku

Od druhé poloviny 20. století jsme ve většině evropských zemí svědky procesu výrazné polarizace prostoru v souvislosti se změnami v rozmístění základních škol. Masové uzavírání škol, zejména na venkově, a koncentrace vzdělávací funkce do populačně velkých sídel vychází jak z obecných procesů, tak ze specifických historických podmínek v každé zemi. Cílem publikace je na příkladu [...]

Štítky:

Ivan Bičík a kol.: Vývoj využití ploch v Česku

Výzkum stavu a vývoje krajiny zaznamenává v posledním čtvrtstoletí mimořádný rozvoj, což je bezesporu spojeno se potřebou řešit stále složitější problematiku interakce přírody a společnosti v územních jednotkách různého řádu. Výsledky dokumentují razantní změny, ke kterým došlo ve využívání krajiny v období tržního hospodářství (1845–1948), totalitní společnosti (1948–1990) a současné politické a hospodářské transformace (1990–2000). Monografie dokumentuje přechod [...]

Štítky:

Tadeusz Siwek: Percepce geografického prostoru

Vnímání prostoru jako místa pro život je společné všem lidem bez rozdílu. Je to součást každodenní zkušenosti, ale pro humanisticky zaměřeného geografa je to také objekt vědeckého zkoumání. Tato kniha uvádí příklady současné geografické konceptualizace prostoru, zaznamenává její vývoj v minulosti a poukazuje na provázanost s ostatními vědami, které se zabývají prostorem – především s [...]

Štítky:

Petr Dostál: Multi-Speed European Union

This book provides analyses of differences in public opinion regarding European integration processes across the twenty-seven countries of the current European Union. Explanatory statistical modelling used in complementary analyses of the book contributes to specific and systematic understanding of public opinion regarding crucial European integration processes: deepening, enlargement and differentiated integration. The analyses suggest that [...]

Štítky: ,

Petr Dostál: Risks of a Stalemate in the European Union

Petr Dostál: Risks of a Stalemate in the European Union: A Macro-Geography of Public Opinion This book presents complementary studies of differences in public opinion regarding European integration processes. The May 2004 enlargement brought ten new member countries into the European Union and the macro-geography of identities and associated articulations of public opinion, across the [...]

Štítky:

Tomáš Hudeček: Dostupnost v Česku

Tomáš Hudeček: Dostupnost v Česku v období 1991–2001: vztah k dojížďce do zaměstnání a do škol Doprava hraje v našem každodenním životě stále významnější roli. Děje se tak zejména zkracováním vzdáleností, tedy vývojem nových dopravních prostředků a zkvalitňováním dopravní infrastruktury. Lepší dostupnost jakéhokoliv místa na Zemi je základem pro jeho kvalitativní růst, rozvoj a množství [...]

Štítky: ,

Miroslav Marada a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku

Doprava je jednou z nejdynamičtějších součástí našeho života každodenního života. Snad proto se v současné geografii dopravy nejčastěji řeší problémy aplikačního charakteru, např. dopravní obslužnost venkova či vliv dálnic na rozvoj sídel a regionů. Existují ovšem i problémy obecnější povahy: dopravní hierarchie středisek osídlení z hlediska různých druhů dopravy a její souvislosti s komplexní hierarchií, [...]

Štítky:

Břetislav Balatka, Jan Kalvoda: Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku

Historicky výjimečná a esteticky nádherná krajina Posázaví ve středních Čecháh je z geomorfologického hlediska podstatně méně prozkoumána než území, kterými protékají Labe a Vltava. Řeka Sázava zaujímá mezi toky Českého masivu mimořádné postavení, a to zejména pro specifické rysy vývoje údolí a akumulačních teras. Pestrá geologická stavba jejího povodí, regionální neotektonické události a rozsáhlé klimatické [...]

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.