Logo

Pokyny pro autory

Do recenzního řízení redakce přijímá původní vědecké geograficky zaměřené články a články z příbuzných oborů s přesahem do geografie, které nebyly dosud publikovány a nejsou současně nabídnuty k publikaci v jiném časopise. Přehledové články jsou přijímány jen v případě, že diskutují přístupy ve výzkumu určité geografické subdisciplíny a přispívají k rozvoji daného oboru.

Rukopis příspěvků v češtině, slovenštině či angličtině předkládá autor v elektronické podobě (Word). Rukopis musí byt úplný, tj. se seznamem literatury, obrázky, texty pod obrázky, s anglickým abstraktem (130–160 slov) a shrnutím (500–1 000 slov včetně popisků k obrázkům). Články musí být předloženy v bezchybné angličtině, přesto si redakce vyhrazuje právo podrobit texty jazykové revizi.

Rozsah kompletního rukopisu je maximálně 8 tis. slov, a to včetně příloh.

Seznam literatury musí být řazen abecedně podle příjmení autora. Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům.

Citace z časopisu: SJÖBERG, O. (2014): Cases onto themselves? Theory and research on ex-socialist urban environments. Geografie, 119, 4, 299–319.

Citace knihy: GREGORY, K. J. (2000): The changing nature of physical geography. Arnold, London.

Citace kapitoly z knihy: MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, New York, 51–66.

Citace z Internetu: MANDELMAN, A. (2012): Wet Prairie: People, Land, and Water in Agricultural Manitoba, http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=37027 (1. 1. 2016).

V textu článku a na všech obrázcích je nutné používat geografické názvy států, tedy včetně geografického názvu našeho státu „Česko“/“Czechia“.

Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením. Recenzenti jsou anonymní, redakce jejich posudky autorům neposkytuje, autor obdrží výsledek recenzního řízení, vyjádření, zda byl článek odmítnut nebo jaké jsou k němu připomínky (požadavky na konkrétní úpravy).

Poděkování autora článku grantové agentuře bude zveřejněno jen po zaslání finančního příspěvku ve výši 7 tis. Kč na konto vydavatele. Tisk barevných obrázků je zpoplatněn částkou 2–4 tis. Kč.

Příspěvky se zasílají e-mailem na adresu vit.jancak@natur.cuni.cz.

Příspěvky, které neodpovídají uvedeným pokynům, redakce nepřijímá.

© 2009 Česká geografická společnost – Sborník GEOGRAFIE. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.