Barvy, tvary, značky, písmena, gesta… Všechny podněty, vnímané a přijímané prostřednictvím zraku, jsou pro člověka zcela zásadním zdrojem informací. Vizuální vjemy lidský mozek zpracovává mnohem rychleji než všechny ostatní, jejich zapamatování je prokazatelně nejefektivnější, jsou nejúčinnějším prostředkem učení se. Už Jan Amos Komenský si při tvorbě Orbis pictus uvědomoval, že v procesu učení je účelnější použít obrázky na úkor textu. Ideální je kombinace vjemu hmatového a zrakového, možnost, že si člověk něco vyzkouší, prohlédne i „osahá“. Mezi intenzitou zrakových vjemů a jejich dopadem na člověka jsou však rozdíly. Lepšího výsledku v uchování informace dosáhneme prostřednictvím jejího sdělení grafickým prvkem (obrázkem, grafem i mapou – výsadou geografů) než pouze psaným (v případě příjemce čteným) textem. Ne všechny vizuální informace vysíláme záměrně a vědomě. Ještě více takových informací nevědomě přijímáme. Člověk musí denně čelit více než 5 000 vizuálních informací. Kolik z nich si zapamatujeme? Kolik z nich si můžeme zapamatovat? Mnoho, i když většinu pouze podprahově. I tak ale „fungují“ a často plní svůj účel (komerční, propagandistický,…).

Žijeme v době vizuálního smogu, je přeznačkováno. Vnímání vizuálních informací ale vždy záleží na prostorovém a časovém kontextu. Jinde a jindy může být daný zrakový vjem symbolem pro něco jiného. Perfektní „hřiště“ pro geografy! Pro ně jsou obrazy a vizuálie relevantním tématem k řešení jak z hlediska informací, které mohou zkoumat (např. obrazové materiály s geografickým obsahem, v neposlední řadě také učebnice), tak i z pohledu nástrojů, jimiž geografové informace znázorňují, kterými data interpretují, vyjadřují to podstatné z nich a předávají je dál (svým studentům). Obrazy jako výsledky i jako metody jsou vlastní „každé geografii“. Dálkový průzkum Země, vizualizace dat (mapy, grafy, schémata, 3D modely), meteorologické modely, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Několik pohledů na to, jak geografové s obrazy pracují, i to, jak je svět různě zobrazován, přináší toto číslo Geografických rozhledů.

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na facebooku a instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné (5 čísel za školní rok) pouze za 335 Kč objednávejte online zde.