Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

Česká geografická společnost vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci (dále SVP).

SVP je soutěž bakalářských prací s geografickou tematikou a tematikou příbuzných oborů (fyzická geografie, regionální geografie a regionální rozvoj, kartografie a geoinformatika, učitelství geografie apod.). Soutěže se mohou zúčastnit absolventi bakalářského studia všech univerzit v Česku (příp. na Slovensku), kteří v daném roce (resp. od konání minulého celostátního kola soutěže, tedy od 6. září 2018) obhájili svou kvalifikační práci.

 

Celostátní kolo soutěže proběhne v rámci 27. středoevropské geografické konference dne 17. 10. 2019 v Brně na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity.

Bližší informace o konání budou zveřejněny v průběhu září 2019 na www.geography.cz .

 

 

Kritéria pro hodnocení prací

  • geografická povaha tématu,
  • kvalita a inovativnost zpracování tématu (metody, uchopení tématu, vlastní výzkum, způsob argumentace),
  • struktura práce odpovídající vědecké povaze textu (logické propojení jednotlivých částí práce, stanovení cílů a výzkumných otázek, příp. hypotéz a jejich ověření, práce s literaturou),
  • formální stránka zpracování práce (textu a příloh),
  • vystoupení studenta při prezentaci.

 

Přihlášení

  • Fakultní koordinátoři přihlásí reprezentanty svých univerzit elektronicky na e-mailovou adresu garanta soutěže (jakub.jelen@natur.cuni.cz).
  • Přihláška musí obsahovat seznam přihlášených prací (autor, název práce, vedoucí práce) a e-mailové kontakty na soutěžící.
  • Přílohou přihlášky je vlastní práce ve formátu PDF a posudky vedoucího a oponenta práce ve formátu PDF
  • Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2019.

 

Náklady

Náklady na účast studentů v soutěži (cestovné, ubytování) hradí pracoviště, které studenta do soutěže vysílá.

 

Ceny

Všichni účastníci soutěže mají volný přístup na vědeckou část programu konference, při které je soutěž organizována. ČGS dále ocení nejlepší práce věcnými a finančními cenami.

                              

 

 

 

RNDr. Jakub Jelen

garant soutěže

jakub.jelen@natur.cuni.cz