Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

Česká geografická společnost vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci (dále SVP).

SVP je soutěž bakalářských prací s geografickou tematikou a tematikou příbuzných oborů (fyzická geografie, regionální geografie a regionální rozvoj, kartografie a geoinformatika, učitelství geografie apod.). Soutěže se mohou zúčastnit absolventi bakalářského studia všech univerzit v Česku (příp. na Slovensku), kteří v daném roce (resp. od konání minulého celostátního kola soutěže) obhájili svou kvalifikační práci.

 

Přihlášené práce bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců geografických pracovišť z celého Česka.

Prezentační část se v roce 2023 neuskuteční.

 

Kritéria pro hodnocení prací

  • geografická povaha tématu,
  • kvalita a inovativnost zpracování tématu (metody, uchopení tématu, vlastní výzkum, způsob argumentace),
  • struktura práce odpovídající vědecké povaze textu (logické propojení jednotlivých částí práce, stanovení cílů a výzkumných otázek, příp. hypotéz a jejich ověření, práce s literaturou),
  • formální stránka zpracování práce (textu a příloh).

 

Přihlášení

  • Fakultní koordinátoři přihlásí reprezentanty svých univerzit elektronicky na e-mailovou adresu garanta soutěže 
  • Přihláška musí obsahovat seznam přihlášených prací (autor, název práce, vedoucí práce) a e-mailové kontakty na soutěžící.
  • Přílohou přihlášky je vlastní práce ve formátu PDF a posudky vedoucího a oponenta práce ve formátu PDF
  • Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2023.

 

Ceny

 ČGS ocení nejlepší práce věcnými a finančními cenami.

                              

 

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

garant soutěže

vit.jancak@natur.cuni.cz