Publications

Jednou z nejvýznamnějších aktivit České geografické společnosti je vydavatelská a publikační činnost. K tomuto účelu byly zřízeny tři časopisy a jedna ediční monografická řada. Za nejvýznamnější časopis vydávaný ČGS lze považovat časopis Geografie, který patří k nejstarším periodikům vydávaným ve střední Evropě. Vychází kontinuálně již od roku 1895. Od roku 2008 je indexován ve světové databázi Web of Science (Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition). Aktuální výše impakt faktoru (IF) pro rok 2017 je 0,745. Bližší informace naleznete na adrese www.geografie.cz.

 

 

Časopis Informace České geografické společnosti si klade za cíl sloužit jako vědecký časopis a jako komunikační platforma pro všechny členy společnosti. Časopis přináší původní vědecké články, přehledové výzkumné zprávy, recenze publikací a také nové informace ze života České geografické společnosti a další zprávy z jednotlivých geografických a příbuzných pracovišť. Časopis Informace České geografické společnosti byl Radou vlády ČR zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Bližší informace naleznete na stránkách časopisu.

 

 

Geografické rozhledy jsou časopisem určeným zejména jako komunikační platforma univerzitní geografie a širší veřejnosti. Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku. Více informací naleznete na www.geograficke-rozhledy.cz

 

Ediční řada Geographica je určena pro vydávání odborných recenzovaných monografií s geografickou tematikou. V monografiích jsou prezentovány výsledky vědeckého výzkumu z oblasti fyzické geografie, socioekonomické geografie i kartografie. Monografie vydávané v ediční řadě Geographica mají jednotnou grafickou úpravu. Více informací naleznete na stránkách ediční řady Geographica.