Profesorka Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně bude koordinovat projekt SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) programu Evropské unie HORIZON 2020. Projekt s celkovým rozpočtem 3 miliony EUR bude řešen 36 měsíců, počínaje 1. lednem 2020. Kromě Mendelovy univerzity se na něm budou podílet partneři z 15 zemí: Univerzita Bar Ilan v izraelském Ramat Gan, Geografický ústav Rumunské akademie věd, Ústav pro ekologický prostorový rozvoj Drážďany, geografická pracoviště univerzit v Tallinnu, Aberdeenu, Barceloně, Veroně, Vratislavi, Lublani, Karlofrantiškovy univerzity ve Štýrském Hradci, Univerzity Konstantina Filosofa v Nitře, Egejské univerzity v Lesbos, Střediska pro ekonomický a regionální rozvoj Maďarské akademie věd a Nizozemské technologické centrum pro vědy o životním prostředí ve Wageningen.

Projekt reaguje na změny v pojetí kulturního cestovního ruchu. Mnozí turisté chtějí být nejen konzumenty kultury vybraných destinací, ale především účastníky tamního kulturního života. Jako příklady mohou sloužit agroturistika, vinařská turistika, poutnické cesty, účast na místech současných televizních seriálů. Tyto trendy přinášejí příležitosti i pro méně rozvinutá venkovská území, která mohou zvýšit svou prosperitu při zachování tradičních lokálních kulturních hodnot a identity. Projekt bude směřovat k rozšíření politik cestovního ruchu při využití příkladů dobrých praktik partnerských zemí. Jeho ambicí je rozvinout nový přístup k využití kulturního cestovního ruchu pro rozvoj znevýhodněných regionů. Bude zkonstruován inovativní nástroj využívající digitální technologie pro identifikaci dat a forem kulturního cestovního ruchu, profitujících z jejich existujících potenciálů. Bude zpracováno 15 případových studií v jednotlivých partnerských zemích s cílem upřesnění definice kulturního cestovního ruchu, zapojení akademiků a stakeholderů do vytváření politik rozvoje cestovního ruchu a jejich praktické realizace. Projekt má napomoci identifikovat témata a území, kde by intervence na lokální, regionální, národní či evropské úrovni mohly napomoci úspěšnému rozvoji na základě vyrovnání pozitivních i negativních aspektů rozvoje cestovního ruchu. V tomto směru projekt otvírá prostor i pro geografy cestovního ruchu na ostatních českých univerzitách a výzkumných ústavech.

Českým případovým územím je Jihomoravský kraj. Na území tohoto kraje se nacházejí venkovská území s vyšší nezaměstnaností a populačním ohrožením (například Vranovsko, Horňácko a další), která mají na druhé straně významné potenciály pro rozvoj kulturního cestovního ruchu, založeného na rozmanitých přírodních, architektonických, kulturních a dalších atraktivitách, doplněných folklórem a kulturou vína. Tradiční bohatá zemědělská jižní Morava se mění v důsledku poklesu významu zemědělství pro tvorbu bohatství regionu. Protože nemá významné destinace masového letního ani zimního cestovního ruchu, musí hledat naplnění v jiných formách – mezi jinými v kulturním turismu.

Pracovní balík 1 projektu bude zaměřen na vědeckou analýzu a syntézu. Půjde o mapování kulturního cestovního ruchu v Evropě, vytvoření národních profilů na základě využití statistických dat, o sběr kvantitativních (dotazníkových) a kvalitativních (z rozhovorů) dat a jejich syntézu. Pracovní balík 2 se zabývá spíše ekonomickou stránkou problematiky. Bude zahrnovat konzultace s politiky a realizátory cestovního ruchu na základě poznatků, získaných v rámci pracovního balíku 1, fóra a diskuse mezi akademiky a realizátory. Dílčími tématy, na něž se projekt zaměří, jsou přeshraniční vazby, ekonomická a sociální soudržnost, deindustrializované a periferní regiony, území předimenzovaného cestovního ruchu. Pracovní balík 3 bude věnován vytváření inovačního nástroje. Základními vrstvami nástroje budou například index dostupnosti, index turistické infrastruktury, index zemědělské respektive volné krajiny, index geografických a environmentálních podmínek pro udržitelný cestovní ruch, index etnické diversity, index turistické kapacity. Nástroj by měl zobrazovat po kliknutí na individuální pixel potenciální počet turistů a potenciální ekonomický přínos z cestovního ruchu. Bude určen pro podnikatele, místní správu, potenciální partnery i pro úroveň EU za účelem rozhodování o potenciální efektivitě poskytnutých subvencí.

Po zahájení projektu budou moci zájemci sledovat jeho řešení na webové stránce http://www.spotprojecth2020.eu/.