Logo

Komitét

Deklarace na podporu přípravy
Národního atlasu České republiky

Národní atlas představuje vrcholné kartografické dílo reprezentující nejenom geografii jako vědu garantující obsah a náplň atlasu a kartografii jako obor technologie sestavení a výroby atlasu, ale také Českou republiku jako státní útvar garantující rozvoj vědy, kultury a celé společnosti. Ve všech vyspělých státech světa je kvalita národního atlasu otázkou profesní cti a dokladem odborné úrovně řady vědních disciplín – geografie, kartografie, geoinformatiky, geologie, ekologie a dalších. Na mezinárodní úrovni je národní atlas měřítkem srovnání vyspělosti společnosti a ukazatelem péče vládnoucí generace o rozvoj vědy, kultury a vzdělanosti.

Národní atlas je nejenom kartografické dílo, ale především prostředek sebeuvědomění a sebeevaluace společnosti významně přispívající k podpoře národního/státního uvědomění. Zvláště v období připojování do Evropské unie je tento aspekt národního atlasu mimořádně důležitý. Právě tento čas je nesmírně důležitý i pro seriózní budoucí hodnocení vývoje České republiky v rámci Evropské unie.

Česká republika, resp. její vědecká obec, za dobu své existence nevytvořila Národní atlas ČR, přestože se o to několikrát odborné kruhy pokoušely. Důvodem byly především problémy finanční a kapacitní. Tato neutěšená situace v řadě odborných a do jisté míry i politických jednání Českou republiku (její reprezentace) mnohdy značně znevýhodňuje. Česká republika potřebuje pro vstup do evropských struktur doložit svou ekonomickou, sociální, vědeckou a kulturní úroveň. Jedním ze způsobů je předložení Národního atlasu České republiky splňující požadavky moderního informačního díla postihující svým obsahem základní přírodní a společenské aspekty státního útvaru. Posledním národním atlasem vyjadřujícím geografické podmínky území českého státu je Národní atlas Československé socialistické republiky (1966), který ovšem podává obraz o české společnosti starý 30 let, a je proto v současné době zcela nefunkční.

Geografická, kartografická a geoinformatická odborná obec si uvědomují důsledky tohoto kritického stavu a naléhavost bezodkladného zahájení prací na přípravě Národního atlasu České republiky.

Národní atlas ČR se musí vyznačovat následujícími vlastnostmi:

- digitální formou umožňující zobrazení mapy zvoleného tématu, změnu jejího měřítka, identifikaci mapových prvků, získání podrobných lokalizovaných informací v databázi atributů entit, tvorbu nových map, generování modelů a odvozování prostorových databází pro řešení nejrůznějších vědeckých úloh a podpory strategického rozhodování na všech úrovních řízení státu

- analogovou formou reprezentační atlasové publikace s rozsáhlou mapovou částí, texty, přehledy a rejstříkem

- rychlou správu a aktualizací prostorových informací a dat

- zařazením témat s mimořádným významem a zájmem (životní prostředí, obrana státu, kriminalita, náboženství, výsledky voleb, nezaměstnanost, imigrace do ČR, trvale udržitelný rozvoj atd.)

- vydáním v češtině, angličtině a případně dalších jazykových mutacích.

Národní atlas je složité a profesionálně náročné dílo, jehož vznik je podmíněn vytvořením prostředí převážně pro daný účel. Jeho sestavení vyžaduje spolupráci špičkových odborníků geografie, geoinformatiky a kartografie. Vrcholné odborné vědecké společnosti (Česká geografická společnost, Česká asociace pro geoinformace a Kartografická společnost ČR) jsou rozhodnuty delegovat do redakční rady atlasu své nejlepší experty. Redakční rada doplněná představiteli státu a resortů bude garantem tvorby národního atlasu. Kartografické zpracování, například úlohy kartografická polygrafie, výroba médií s digitálním formou atlasu či distribuce, lze zadávat výběrovým řízením specializovaným firmám.

Národní atlas České republiky je důležitý vysoce profesionální produkt, který dokládá státotvorný rozměr vládní politiky vůči občanům a mezinárodně reprezentuje úroveň vědy českého státu. Jeho význam pro ekonomiku, obranu, školství, životní prostředí, regionální rozvoj, spoje, dopravu a kulturu je zřejmý už tím, že nepředstavuje pouhý souhrn obecných či speciálních informací, ale i účinný nástroj strategického řízení a prognózování státní politiky na všech úrovních.

Deklaraci na podporu přípravy Národního atlasu České republiky plně podporuje:

Česká geografická společnost
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prezident ČGS

Kartografická společnost ČR Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda KS ČR

Česká asociace pro geoinformace
RNDr. Josef Hojdar, předseda ČAGI

Odkaz na Národní komitét geografický

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.