Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2023

 

Cena za vynikající dizertační práci se uděluje absolventovi doktorského studia v uplynulém kalendářním roce. Cílem soutěže je podpořit začínající vědecké pracovníky v oboru geografie prostřednictvím hodnocení vědeckého přínosu jejich prací. Do soutěže mohou být přihlášeny dizertační práce, které byly obhájeny v geografických a příbuzných studijních oborech/programech na veřejných vysokých školách v Česku od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Tematická příbuznost prací bude hodnocena individuálně členy odborné hodnotící komise. Oceněny budou především ty práce, které zásadním způsobem rozvíjí poznání v oblasti fyzické geografie, sociální geografie, regionální geografie, kartografie nebo geografického vzdělávání.

 

Přihlášení

Do soutěže přihlašují dizertační práce jejich autoři. Vyplněná přihláška do soutěže (viz níže) se zasílá na adresu vědeckého tajemníka ČGS (kraft@pf.jcu.cz), a to spolu s vlastní dizertační prací ve formátu pdf, posudky školitele (pokud byl vypracován), posudky všech oponentů a seznamem publikací autora práce.

Termín pro zaslání kompletních přihlášek a uvedených materiálů je 29. 3. 2024.

 

Způsob hodnocení

Přihlášené práce posoudí odborná hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

 

Odborná komise je oprávněna vítěze soutěže neurčit s tím, že za uplynulý kalendářní rok cena nebude udělena. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 30. 6. 2024 na webových stránkách České geografické společnosti a formou veřejného vyhlášení na Výroční konferenci České geografické společnosti v Ústí nad Labem.

 

Ocenění

Udělení ceny se osvědčuje diplomem. S udělením ceny je spojena finanční odměna, a to ve výši 20 000,- Kč, která je určena zejména na další profesní rozvoj autora práce. O udělení ceny a výši finanční odměny rozhoduje hodnotící komise. Odměna se hradí z prostředků ČGS. V případě více vítězů může být finanční odměna mezi vítěze rozdělena, a to podle návrhu hodnotící komise.

Diplom spolu s finanční odměnou předává prezident či některý z členů prezídia ČGS nejpozději do 31. prosince daného roku na některé z odborných či slavnostních akcích ČGS nebo na zasedání Hlavního výboru ČGS.  Kromě finanční částky bude autorovi dizertační práce umožněno přednést plenární přednášku na některé z konferencí pořádaných Českou geografickou společností, z.s. Autorovi vítězné dizertační práce bude rovněž nabídnuta možnost publikování jeho výzkumu v časopisu Geografie.

 

Osobou odpovědnou za realizaci soutěže se stanovuje vědecký tajemník ČGS.

 

 

Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie – formulář

 

_____________________________________________________

Minulé ročníky

2022

Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2022, kterou každoročně pořádá Česká geografická společnost, zná svého vítěze. V konkurenci velmi kvalitních prací zvítězila práce RNDr. Petra Marka, Ph.D. s názvem “České země coby sociální konstrukty a dynamické procesy“. Práce byla obhájena na Geografickém ústavu PřF MU. Školitelem dizertační práce byl doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

 

 

2021

Cenu za nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2021 získala RNDr. Blanka Piskala Gvoždíková, Ph.D. za dizertační práci s názvem Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe. Dizertační práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Školitelem práce byl RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. Výsledek čtvrtého ročníku soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2021 byl vyhlášen na zářijovém kongresu ČGS v Olomouci.

 

2020

Cenu za nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2020 získal RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D. za dizertační práci s názvem „Past and Present Permafrost and Active-Layer Phenomena as Indicators of Late Quaternary Environmental Changes“. Dizertační práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Školitelem práce byl RNDr. Marek Křížek, Ph.D.

 

2019

Za rok 2019 byly v soutěži o nejlepší dizertační práci v oboru geografie vybrány dvě práce. První z nich byla práce RNDr. Lukáše Hermana, Ph.D. s názvem “User Issues of Interactive 3D Geovisualizations” obhájená na Geografickém ústavu PřF MU a druhá byla práce Mgr. Vojtěcha Kadlece, Ph.D. s názvem „Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech“ obhájená na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

 

2018

Soutěž o nejlepší dizertační práci byla vyhlášena poprvé v roce 2019 a hodnotila tak dizertační práce obhájené v roce 2018. Vítěznou dizertační prací se stala práce Mgr. Jana Stryhala, Ph.D. s názvem “Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů“. Práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK (školitel doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.).