Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie

 

Cena za vynikající dizertační práci se uděluje absolventovi doktorského studia v uplynulém kalendářním roce. Cílem soutěže je podpořit začínající vědecké pracovníky v oboru geografie prostřednictvím hodnocení vědeckého přínosu jejich prací. Do soutěže mohou být přihlášeny dizertační práce, které byly obhájeny v geografických a příbuzných studijních oborech/programech na veřejných vysokých školách v Česku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Tematická příbuznost prací bude hodnocena individuálně členy odborné hodnotící komise. Oceněny budou především ty práce, které zásadním způsobem rozvíjí poznání v oblasti fyzické geografie, sociální geografie, regionální geografie, kartografie nebo geografického vzdělávání.

 

Přihlášení

Do soutěže přihlašují dizertační práce jejich autoři. Vyplněná přihláška do soutěže (viz níže) se zasílá na adresu vědeckého tajemníka ČGS (kraft@pf.jcu.cz), a to spolu s vlastní dizertační prací ve formátu pdf, posudky školitele (pokud byl vypracován), posudky všech oponentů a seznamem publikací autora práce.

Termín pro zaslání kompletních přihlášek a uvedených materiálů je 30. 4. 2021.

 

Způsob hodnocení

Přihlášené práce posoudí odborná hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

 

Odborná komise je oprávněna vítěze soutěže neurčit s tím, že za uplynulý kalendářní rok cena nebude udělena. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 30. 6. 2021 na webových stránkách České geografické společnosti a formou veřejného vyhlášení na Dnech geografie.

 

Ocenění

Udělení ceny se osvědčuje diplomem. S udělením ceny je spojena finanční odměna, a to ve výši 20 000,- Kč, která je určena zejména na další profesní rozvoj autora práce. O udělení ceny a výši finanční odměny rozhoduje hodnotící komise. Odměna se hradí z prostředků ČGS. V případě více vítězů může být finanční odměna mezi vítěze rozdělena, a to podle návrhu hodnotící komise.

Diplom spolu s finanční odměnou předává prezident či některý z členů prezídia ČGS nejpozději do 31. prosince daného roku na některé z odborných či slavnostních akcích ČGS nebo na zasedání Hlavního výboru ČGS.  Kromě finanční částky bude autorovi dizertační práce umožněno přednést plenární přednášku na některé z konferencí pořádaných Českou geografickou společností, z.s. Autorovi vítězné dizertační práce bude rovněž nabídnuta možnost publikování jeho výzkumu v časopisu Geografie.

 

Osobou odpovědnou za realizaci soutěže se stanovuje vědecký tajemník ČGS.

Tento materiál byl projednán a schválen HV ČGS na zasedání v Praze, dne 7. 3. 2021.

 

Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie – formulář

 

_____________________________________________________

Minulé ročníky

Soutěž o nejlepší dizertační práci byla vyhlášena poprvé v roce 2019 a hodnotila tak dizertační práce obhájené v roce 2018. Vítěznou dizertační prací se stala práce Mgr. Jana Stryhala, Ph.D. s názvem „Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů„. Práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK (školitel doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.).

 

Za rok 2019 byly v soutěži o nejlepší dizertační práci v oboru geografie vybrány dvě práce. První z nich byla práce RNDr. Lukáše Hermana, Ph.D. s názvem „User Issues of Interactive 3D Geovisualizations“ obhájená na Geografickém ústavu PřF MU a druhá byla práce Mgr. Vojtěcha Kadlece, Ph.D. s názvem „Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech“ obhájená na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.