Vědecký časopis Informace České geografické společnosti vychází 2 krát ročně (vždy v březnu a září) a je zdarma distribuován všem členům České geografické společnosti a do všech vědeckých knihoven. Časopis je též dostupný on-line na webových stránkách. Zde jsou také zveřejněny podrobné pokyny pro autory.

Časopis přijímá odborné články v rozsahu max. 2 000–4 000 slov (včetně příloh) se zaměřením na všechny oblasti fyzické geografie, sociální/humánní geografie, kartografie, demografie a příbuzné vědní disciplíny. Ve stejném rozsahu dále přijímá diskuzní příspěvky a krátké výzkumné zprávy pro rubriku Zprávy z výzkumu a diskuze. Všechny články procházejí standardním anonymním recenzním řízením se dvěma nezávislými recenzenty a garancí odborného zpravodaje. Zvláštní péče je věnována článkům začínajících autorů – např. studentů magisterského nebo doktorského studia.

Termín pro odevzdání příspěvků je pro 2. číslo každého ročníku vždy 1. 6. daného roku, pro 1. číslo ročníku 1. 12. předchozího roku.

Příspěvky se zasílají na e-mailovou adresu informace.cgs@natur.cuni.cz.

Těšíme se na Vaše texty.

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
šéfredaktor