Společnost Clarivate zveřejnila nové impakt faktory, které se týkají mimo jiné i českých geografických časopisů. Obecně v kategory “Geography” došlo k poklesům reálných hodnot IF, nicméně vzhledem k podtstanému rošíření množství časopisů zařazených do této kategorie se výrazněji měnily i zařazení jednotlivých časopisů do tzv. kvartilů.

Časopis Geografie, vydávaný Českou geografickou společností, obdržel za rok 2023 impakt faktor 0.9, tedy stejně jako v minulém roce. Došlo však jeho přeřazení z Q4 do Q3 (aktuálně je na 104. místě mezi 171 hodnocenými časopisy).

Časopis Moravian Geographical Reports, vydávaný Ústavem Geoniky AV ČR a katedrou geografie PřF UP, zaznamenal snížení hodnoty impakt faktoru na 1.8, nicméně je aktuálně zařazen do Q2 v kategorii “Geography”. V pořadí časopisů je na 61. místě.

Časopis AUC – Geographica, vydávaný Univerzitou Karlovou, obdržel impakt faktor 0.5, což ho řadí 123. pozici a do Q3 v kategorii “Geography”.

Časopis Geoscape, vydávaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, má pro rok 2023 hodnotu IF 0.7 a je rovněž v Q3 v kategorii “Geography”.

 

Gratulujeme všem českým geografickým časopisům k jejich umístění!