Na 19. historickogeografické konferenci byla předána pamětní plaketa ČGS za mimořádný přínos k rozvoji geografie prof. PhDr. Evě Semotanové, DrSc.

___________________________________________________________________

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. je přední osobností historické geografie a historické kartografie v Česku. K hlavním tematickým okruhům jejího výzkumu patří proměny historické (především městské) krajiny. Dlouhodobě se věnuje krajinným změnám v 18. století (česká barokní krajina ve středoevropském prostoru). Při studiu historie měst a urbanizačních procesů se zaměřuje mimo jiné na rozvoj pražské aglomerace od konce 18. století s důrazem na období přelomu 19. a 20. století. V souvislosti s uvedenou problematikou rovněž řeší otázky proměn průmyslové krajiny jako kulturního dědictví. V centru pozornosti Evy Semotanové jsou též historické regiony, zejména Kladsko a jeho mapová znázornění. Ve výzkumu uplatňuje řadu mezioborových hledisek, prosazuje využití rekonstrukčních map a atlasové kartografie v historické práci.

Eva Semotanová je vědeckou pracovnicí Historického ústavu AV ČR, vedoucí Oddělení dějin středověku. Vystudovala obor Archivnictví – dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Několik let působila v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru, avšak roku 1984 nastoupila do Historického ústavu AV ČR, kde v letech 2012 až 2017 zastávala funkci ředitelky.

Má bohaté zkušenosti s výzkumnou činností a koordinací práce výzkumných týmů. V roli řešitelky či spoluřešitelky dosud participovala na více než dvou desítkách výzkumných projektů – podpořených např. GA ČR: Historický atlas měst ČR; Proměny regionu a města Kladska v dějinách střední Evropy; Mapy, plány, rekonstrukce; Výzkumné centrum historické geografie – projekt excelence (spoluřešitel PřF UK); GA AV: Fontes Cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae; či Ministerstvem kultury ČR (program NAKI): Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů; Český historický atlas; Věnná města českých královen. Je externí pedagogickou pracovnicí katedry pomocných věd historických a archivnictví FF Univerzity Hradec Králové, katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK a katedry sociální geografie a regionální rozvoje PřF UK.

Je držitelkou významných českých i zahraničních ocenění, např. 2004: „Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum“ za projekt Historický atlas měst České republiky; 2007: „Cena Wacslawa Felczaka a Henrika Wereszyckého“ za výstup grantového projektu GA ČR: Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, udělena na Jagellonské univerzitě v Krakově; 2015: šest ocenění za dílo Akademický atlas českých dějin (zejména ceny Magnesia Litera, Mapa roku 2014 a Cena AV ČR za výzkum); 2018: pamětní list České kartografické společnosti za rozvoj a propagaci historické kartografie v České republice; 2020: čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách; 2020: tři ocenění za dílo Český historický atlas.

Prof. Semotanová se tak svými dlouhodobě rozvíjenými odbornými aktivitami významně zasloužila o prohloubení spolupráce mezi geografií a historiografií, upevnění pozice historické geografie jako samostatné disciplíny a širší uplatnění moderních přístupů z oblasti kartografie a geoinformatiky v historické geografii a historických vědách obecně. Svým přístupem, mezioborovým rozhledem a odbornými znalostmi uznávanými i v mezinárodní komunitě tak zůstává inspirativní osobou pro řadu svých následovníků a dalších spolupracovníků nejen v historickém a geografickém prostředí.