Vážené geografky, vážení geografové,

rádi bychom Vás pozvali na Výroční konferenci České geografické společnosti 2024 do Ústí nad Labem. Vrcholnou akci české geografie uspořádá Severočeská pobočka ČGS v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v termínu od 2. do 5. 9. 2024. Tradiční akce ČGS se koná v roce, kdy si čeští geografové připomenou 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.

Mottem konference je Geografie pro spravedlivé transformace. V dnešní době se hovoří o spravedlivé transformaci jako o procesu, který zajistí pozitivní budoucnost tzv. uhelným regionům při jejich přestupu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Geografové však již historicky mají zkušenosti s řadou dalších transformačních procesů a vědí, že většina regionů čelí kombinaci různých typů změn sociálního, ekonomického či kulturního charakteru, do nichž navíc vstupují environmentální aspekty, na jedné straně v podobě rizik a limitů, na straně druhé v podobě potenciálu a příležitostí. Je totiž třeba mít na paměti, že rovněž přírodní prostředí prochází různorodými změnami, jejichž příčinou i výsledkem je nejen vzájemné ovlivňování jednotlivých složek krajiny, ale především hluboké a dlouhodobé interakce mezi společenskou a přírodní sférou. Protože z uvedených transformací vycházejí vítězové a poražení, právě geografie jako věda spojující a propojující by měla hrát klíčovou roli při porozumění transformačních procesů a nabízet jejich spravedlivá řešení.

Kromě tradičního programu s několika plenárními přednáškami, jednáním v sekcích či exkurzemi, připravuje organizační výbor i nadstavbový program pro učitele zeměpisu a zaměstnance veřejné správy, kteří mají do velké míry možnost ovlivňovat prostorové rozložení aktivit. Zmiňme i některé méně tradiční části programu, na jejichž detaily se můžete těšit v cirkulářích akce. Nabízíme možnost uspořádat před/po konferenci odborné workshopy nebo semináře. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném mailu.

Bližší informace budou k dispozici v prvním cirkuláři k akci, který bude společně s webovými stránkami akce v rámci webu ČGS (geography.cz) zveřejněn v průběhu září 2023. Pokud již nyní máte dotazy, lze nás kontaktovat na mailové adrese cgs2024@ujep.cz.

Těšíme se na setkání (nejen) v Ústí nad Labem.

Organizační a vědecký výbor konference