Vážené geografky, vážení geografové,

rádi bychom Vás pozvali na Výroční konferenci České geografické společnosti 2024 do Ústí nad Labem.
Vrcholnou akci české geografie uspořádá Severočeská pobočka ČGS v prostorách Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem v termínu od 2. do 5. 9. 2024. Tradiční akce ČGS se koná v roce, kdy si čeští
geografové připomenou 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.
Mottem konference je Geografie pro spravedlivé transformace. V dnešní době se hovoří o spravedlivé
transformaci jako o procesu, který zajistí pozitivní budoucnost tzv. uhelným regionům při jejich přestupu
na nízkouhlíkovou ekonomiku. Geografové však již historicky mají zkušenosti s řadou dalších
transformačních procesů a vědí, že většina regionů čelí kombinaci různých typů změn sociálního,
ekonomického či kulturního charakteru, do nichž navíc vstupují environmentální aspekty, na jedné
straně v podobě rizik a limitů, na straně druhé v podobě potenciálu a příležitostí. Je totiž třeba mít na
paměti, že rovněž přírodní prostředí prochází různorodými změnami, jejichž příčinou i výsledkem je
nejen vzájemné ovlivňování jednotlivých složek krajiny, ale především hluboké a dlouhodobé interakce
mezi společenskou a přírodní sférou. Protože z uvedených transformací vycházejí vítězové a poražení,
právě geografie jako věda spojující a propojující by měla hrát klíčovou roli při porozumění
transformačních procesů a nabízet jejich spravedlivá řešení.
Kromě tradičního programu s několika plenárními přednáškami, jednáním v sekcích či exkurzemi,
připravuje organizační výbor i nadstavbový program pro učitele zeměpisu a zástupce veřejné správy
a regionálně rozvojových organizací, kteří mají do velké míry možnost ovlivňovat prostorové rozložení
aktivit. Zmiňme i některé méně tradiční části programu, na jejichž detaily se můžete těšit v dalším
cirkuláři akce.

Webové stránky akce najdete již tradičně na webu ČGS (konference.geography.cz), kde se budou
průběžně objevovat nové informace. Pokud máte nějaké další dotazy, lze nás kontaktovat na mailové
adrese cgs2024@ujep.cz.

Těšíme se na setkání (nejen) v Ústí nad Labem.

Organizační a vědecký výbor konference

https://konference.geography.cz/wp-content/uploads/2023/10/1.cirkular.pdf