Pokyny pro autory

Chcete u nás vydat knihu? Pak do redakce zašlete návrh na vydání monografie obsahující její anotaci a předpokládanou strukturu (cca 3 strany textu). Váš návrh posoudí ediční rada, v případě pozitivního ohlasu vydá ediční rada předběžný souhlas se zařazením monografie do edičního plánu.

Po autorském dokončení monografie (včetně formálních úprav provedených tak, aby rukopis vyhovoval požadavkům specifikovaným v pokynech pro autory) je rukopis odevzdán výkonnému redaktorovi. Ediční rada zahájí recenzní řízení, jsou určeni dva nezávislí recenzenti a jeden zpravodaj – člen ediční rady. Autoři mohou podat vlastní návrhy na potenciální recenzenty. Recenzní řízení je oboustranně anonymní.

V případě kladného výsledku recenzního řízení finalizuje výkonný redaktor monografii jazykově a redakčně, grafik provede sazbu a zlom monografie. Po autorských korekturách zadává výkonný redaktor tisk monografie.

Rukopis příspěvků předkládá autor v elektronické podobě (Word), věcně a jazykově správný. Rukopis musí být úplný, tj. se seznamem literatury (viz níže), anglickým shrnutím, rejstříkem, obrázky, texty, pod obrázky. Redakce si vyhrazuje právo anglické texty podrobit jazykové revizi rodilým mluvčím.

V závěrečném seznamu literatury musí být uvedeny všechny práce citované v textu a naopak, všechny práce citované v textu musí být uvedeny v závěrečném seznamu literatury. Použité prameny seřazené abecedně podle příjmení autora musí být úplné a přesné. Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům:

Citace z časopisu:

RASMUSSEN, T. F. (1994): Zkušenosti a pojetí územního a regionálního plánování v Norsku. Geografie, 99, č. 1, s. 1–13.

Citace knihy:

GREGORY, K. J. (2000): The changing nature of physical geography. Arnold, London, 368 s.

Citace kapitoly z knihy:

MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, New York, s. 51–66.

Odkaz v textu na jinou práci se provede uvedením autora a v závorce roku, kdy byla publikována. Např.: Vymezováním migračních regionů se zabýval Korčák (1961), později na něho navázali jiní (Hampl a kol. 1978).

Příspěvky, které neodpovídají uvedeným pokynům, redakce nepřijímá.

Veškeré náklady spojené s přípravou, zpracováním a tiskem monografie hradí autor prostřednictvím faktury ČGS. Autorské honoráře nejsou vypláceny.