S lítostí oznamujeme, že v pondělí 21. 3. zemřel nestor české geografie prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. Profesor Hampl patřil bezpochyby k nejvýznamnějším českým geografům. Jeho odchodem ztrácí česká geografie významnou osobnost, zaníceného vědce a především skvělého člověka. Čest jeho památce!

Profesor Martin Hampl vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK (1962), kde rovněž získal doktorát z ekonomické geografie (RNDr. 1968) a kandidaturu věd (CSc. 1968). Na téže fakultě byl v roce 1990 jmenován docentem na základě habilitační práce Teorie strukturální a vývojové organizace geografických systémů, ve stejném roce byl jmenován také doktorem věd (DrSc.) a v roce 1992 profesorem. V letech 1992–1996 vedl katedru sociální geografie.

Profesor Hampl patřil k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky. Obdržel stříbrnou (1995) a jubilejní (1998) medaili Univerzity Karlovy v Praze a pamětní medaili Univerzity Komenského v Bratislavě (1999). V roce 2014 mu byla udělena Stříbrná medaile hlavního města Prahy jako ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě. V roce 2020 obdržel z rukou děkana fakulty Pamětní medaili Přírodovědecké fakulty, v září 2021 mu bylo uděleno nejvyšší ocenění České geografické společnosti – pamětní plaketa za mimořádný přínos české geografii. Za své více jak padesátileté působení na fakultě vedl nepřeberné množství diplomantů a doktorandů, k úspěšnému habilitačnímu a jmenovacímu řízení dovedl řadu svých mladších spolupracovníků. Byl garantem vysoké úrovně vědecké a pedagogické práce.

 

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 29. března 2022 v 15:00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích.