Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides) udělilo cenu předsedovi Národního geografického komitétu a členovi HV ČGS prof. RNDr. Vítu Vilímkovi, CSc.  z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK a dr. Janu Klimešovi z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR za výzkumy v rozvojových zemích.
Cena Hiroshi Fukuoka IPL Award se uděluje jedenkrát za 3 roky na celosvětové konferenci (World Landslide Forum), která letos proběhla ve Florencii. Oceněn byl zejména jejich dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru, jehož součástí bylo i zavádění nových technologií a postupů pro snižování negativních dopadů sesuvů.
Oběma oceněným blahopřejeme!