Českou geografickou společností vyhlášená soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2018 zná svého vítěze. Odborná hodnotící komise jako vítěznou dizertační práci vybrala práci Mgr. Jana Stryhala, Ph.D. s názvem “Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů“. Vítězná dizertační práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK, jejím školitelem byl doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. Tématem práce je analýza atmosférické cirkulace nad Evropou a Severním Atlantským oceánem v reanalýzách atmosféry (modelech asimilujících pozorování, sloužících mj. jako referenční soubory při práci s výstupy modelů klimatu) a globálních klimatických modelech.

Hodnotící komise akcentuje vysokou odbornou kvalitu práce podloženou rozsáhlým výzkumem a jednoznačně podpořenou kvalitní publikační činností autora. Výsledky práce byly publikovány v prestižních světových časopisech s IF, u všech navíc figuruje autor práce jako první autor. Lze zároveň očekávat vysokou citovanost publikovaných prací a její dopad na celosvětovou komunitu. Hlavní vědecký přínos pro odbornou komunitu spočívá zejména v:

  • Prokázání citlivosti mezi provedenými reanalýzami na volbu klasifikační metody
  • Potvrzení, že každá klasifikační metoda zachycuje jen některé specifické rozdíly, a že pouze současná analýza několika klasifikací vede ke spolehlivým výsledkům
  • Skutečnosti, že klimatické modely předpovídají pro střední Evropu zeslabení východního proudění, z čehož lze dovozovat zeslabení chladných extrémů v tomto regionu.
  • Skutečnosti, že se jedná o určitou formu kritické metaanalýzy s širokým praktickým využitím.

 

Autorovi práce náleží finanční odměna ve výši 20 000,- Kč.