Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie, kterou každoročně pořádá Česká geografická společnost, zná svého vítěze. V konkurenci velmi kvalitních prací zvítězila práce RNDr. Petra Marka, Ph.D. s názvem “České země coby sociální konstrukty a dynamické procesy“. Práce byla obhájena na Geografickém ústavu PřF MU.

Dizertační práce RNDr. Petra Marka, Ph.D. tvoří komentovaný soubor šesti vybraných samostatných příspěvků, jež jsou, stejně jako celá dizertace, zakotveny v nové regionální geografii; klíčovým teoreticko-metodologickým východiskem je zde Paasiho teorie institucionalizace regionů. Jednotlivé příspěvky cílí na rozvoj teoretického poznání, především konceptů regionu a regionální identity, přičemž je vyzdvihnut přístup zkoumání institucionalizace a deinstitucionalizace regionů (zejména regionální reprodukce a transformace) z pohledu běžných lidí – pomocí konceptu percepčního regionu. Významnou součástí této dizertační práce je komplexnější představení nové regionální geografie, než jaké dosud nabízejí české texty, jejím primárním cílem však je diskutovat české historické země (především Čechy a Moravu) jako sociální konstrukty a dynamické procesy. Provedené výzkumy rozvíjející teorii totiž zároveň ukazují, že v případě těchto historických regionů je problematickou jednak otázka jejich „existence“, jednak otázka jejich vymezení (hranic). De iure zrušení územně správního statusu českých zemí na konci roku 1948 představuje významnou deinstitucionalizaci těchto regionů, díky které nabyli někteří lidé přesvědčení, že zmíněné regiony zanikly, a tedy již neexistují. Administrativní reformy z let 1960 a 2000 pak u řady lidí vedly ke změně vnímání (a tedy k transformaci) Čech a Moravy a jejich hranice, neboť tito lidé začali ztotožňovat starou/historickou hranici (zemí) s hranicemi „nových“ administrativních regionů (krajů). Kraje jsou nicméně velmi významné pro reprodukci českých zemí, neboť napomáhají udržovat povědomí o těchto historických regionech.

Autor za svou práci obdrží finanční obnos. Autorovi tímto gratulujeme!