Pokyny pro autory

Rukopis příspěvků předkládá autor v elektronické podobě (Word), věcně a jazykově správný. Rukopis musí být úplný, tj. se seznamem literatury (viz níže), obrázky, texty pod obrázky, s anglickým abstraktem a anglickými klíčovými slovy. Zveřejnění v jiném jazyce než v českém, slovenském nebo anglickém podléhá schválení redakční rady.

Rozsah kompletního rukopisu je u příspěvků pro rubriky Hlavní články a Zprávy z výzkumu a diskuze max. 2 000 – 4 000 slov, včetně příloh. Jen výjimečně může být se souhlasem redakční rady větší. Pro rubriku Literatura se přijímají příspěvky v rozsahu 1 200 – 2 000 slov, pro ostatní rubriky max. 800 slov, ve zdůvodněných případech do 1 200 slov.

Abstraktvčetně klíčových slov  (rozsah max. 80 slov) připojí autor k příspěvkům pro rubriky Hlavní články, Zprávy z výzkumu a diskuze v anglickém i českém znění. Redakce si vyhrazuje právo podrobit anglické texty jazykové revizi.

Seznam literatury musí být připojen k příspěvkům pro rubriky Hlavní články, Zprávy z výzkumu a diskuze. Použité prameny seřazené abecedně podle příjmení autora musí být úplné a přesné. Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům:

Citace z časopisu:

RASMUSSEN, T. F. (1994): Zkušenosti a pojetí územního a regionálního plánování v Norsku. Geografie, 99, 1, 1–13.

Citace knihy:

GREGORY, K. J. (2000): The changing nature of physical geography. Arnold, London.

Citace kapitoly z knihy:

MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, New York, 51–66.

Citace internetového zdroje:

Podle povahy materiálu se cituje buď jako článek z časopisu nebo text umístěný na webové stránky, v závorce se uvádí datum posledního navštívení příslušné stránky.

MANDELMAN, A. (2012): Wet Prairie: People, Land, and Water in Agricultural Manitoba. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=37027 (1. 1. 2013).

Městská a obecní statistika, ČSÚ. http://vdb.czso.cz/xml/mos.html (1. 1. 2013).

Odkaz v textu na jinou práci se provede uvedením autora a v závorce roku, kdy byla publikována. Např.: Vymezováním migračních regionů se zabýval Korčák (1961), později na něho navázali jiní (Hampl a kol. 1978).

Obrázky je nutné dodat v černobílém provedení i v elektronické podobě (.pdf, .eps, .ai, .cdr, .tif, .jpg, .xls) nebo v kvalitním vytištěném originálu.

Fotografie v digitální podobě musí mít rozlišení min. 300 dpi (při reprodukci 1:1). Fotografie v analogové podobě (formát min. 13×18, max. 18×24 cm) musí být reprodukovatelné v černobílém provedení.

Texty pod obrázky musí obsahovat jejich původ (jméno autora, pramen, příp. odkud byly převzaty).

Údaje o autorovi (event. o spoluautorech), připojené k rukopisu, jsou: adresa pracoviště, vč. PSČ, e-mail.

Všechny příspěvky pro rubriku Hlavní články a Zprávy z výzkumu a diskuze procházejí recenzním řízením. Recenzenti jsou anonymní, autor obdrží výsledek recenzního řízení, kde je uvedeno, zda byl článek přijat bez úprav, odmítnut nebo jaké jsou k němu připomínky s požadavky na konkrétní úpravy.

Poděkování autora článku z rubriky Hlavní články a Zprávy z výzkumu a diskuze za finanční podporu grantové agentuře bude zveřejněno jen po zaslání finančního příspěvku na redakční zpracování ve výši minimálně 3 000 Kč na konto vydavatele.

Honoráře autorské ani recenzní nejsou vypláceny.

Evidence RIV. Všechny příspěvky v rubrice Hlavní články a v rubrice Zprávy z výzkumu a diskuze je možné uplatnit v databázi RIV.

Separáty se zhotovují pouze v elektronické podobě (.pdf). Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit publikované příspěvky na webové straně ČGS.

Příspěvky se zasílají na adresu: Redakce Informace ČGS, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 00 Praha 2, e-mail: informace.cgs@natur.cuni.cz.

Termín pro odevzdání příspěvků procházejících recenzním řízením (tj. pro rubriku Zprávy z výzkumu a diskuze) je pro 1. číslo ročníku 1. 12. předchozího roku, pro 2. číslo ročníku 1. 6. daného roku. Termín pro odevzdání příspěvků, které neprocházejí recenzním řízením (tj. ostatní rubriky), je pro 1. číslo ročníku 15. 1. daného roku, pro 2. číslo ročníku 15. 7. daného roku. Autor souhlasí s tím, aby článek v případě, že je přijat k publikování, byl také publikován v elektronické verzi.

Příspěvky, které neodpovídají uvedeným pokynům, redakce nepřijímá.