Pokyny pro autory

Rukopis příspěvků předkládá autor v elektronické podobě (Word), věcně a jazykově správný. Rukopis musí být úplný, tj. se seznamem literatury (viz níže), obrázky, texty pod obrázky, s anglickým a českým abstraktem a českými a anglickými klíčovými slovy. Zveřejnění v jiném jazyce než v českém, slovenském nebo anglickém podléhá schválení redakční rady.

Rozsah kompletního rukopisu je u příspěvků pro rubriky Hlavní články, Zprávy z výzkumu a Diskuze max. 2 000–4 000 slov, včetně příloh. Jen výjimečně může být se souhlasem redakční rady větší. Pro rubriku Literatura se přijímají příspěvky v rozsahu 1 200–2 000 slov, pro ostatní rubriky max. 800 slov, ve zdůvodněných případech do 1 200 slov.

Abstraktvčetně klíčových slov připojí autor k příspěvkům pro rubriky Hlavní články, Zprávy z výzkumu a Diskuze v anglickém i českém znění. Redakce si vyhrazuje právo podrobit anglické texty jazykové revizi.

Seznam literatury musí být připojen k příspěvkům pro rubriky Hlavní články, Zprávy z výzkumu a Diskuze. Použité prameny seřazené abecedně podle příjmení autora musí být úplné a přesné. Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům:

Citace z časopisu:

BALATKA, B., KALVODA, J. (2010): Kvartérní terasy řeky Želivky. Geografie, 115, 2, 113−130.

Citace knihy:

GREGORY, K. J. (2000): The changing nature of physical geography. Arnold, London.

Citace kapitoly z knihy:

MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, New York, 51–66.

Citace závěrečné práce:

KRAJŇÁK, T. (2016): Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém východě. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.

Citace internetového zdroje:

Podle povahy materiálu se cituje buď jako článek z časopisu nebo text umístěný na webové stránky, v závorce se uvádí datum posledního navštívení příslušné stránky.

MANDELMAN, A. (2012): Wet Prairie: People, Land, and Water in Agricultural Manitoba. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=37027 (1. 1. 2013).

ČSÚ (2019): Veřejná databáze VDB, ČSÚ. https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf (16. 2. 2022).

Odkaz v textu na jinou práci se provede uvedením autora a v závorce roku, kdy byla publikována. Např.: Vymezováním migračních regionů se zabýval Korčák (1961), později na něho navázali jiní (Hampl a kol. 1978). Pokud je odkaz v textu na více prací zároveň, pak jednotlivé práce od sebe oddělujeme středníkem – např. (Adey, Biddulph 2001; Senyurt 2014).

U citací literatury či zdrojů dat do počtu 3 autorů v textu autory rozepisujeme – např. (Gadakh, Jaybhaye, Nalawade 2015), od počtu 4 autorů píšeme “a kol.” – např. (Elmas a kol. 2020). Takto zkracujeme pouze v textu, v seznamu literatury rozepisujeme všechna jména autorů – např. ELMAS, R., RUSEK, M., LINDELL, A., NIEMINEN, P., KASAPOGLU, K., BÍLEK, M. (2020): ….

Obrázky je nutné dodat v elektronické podobě (.pdf, .eps, .ai, .cdr, .tif, .jpg, .xls) nebo v kvalitním vytištěném originálu. 

Mapové objekty musí kromě obecných náležitostí obrázků splňovat následující:

– přesné rozměry finálních map: šířka max 126 mm x výška zhruba 193 mm při formátu na šířku,
– příprava mapy probíhá v předpokládaném měřítku (přiměřená kartografická generalizace obsahu),
– mapa obsahuje čitelný popis umístěný dle kartografických pravidel, a to především těch objektů, které mají vztah k tématu mapy,
– popisky by měly být snadno čitelné,
– popisky vždy zřetelně přiřaďte k objektu,
– vyvarujte se překrývání s jinou grafikou,
– používejte stejný druh popisu pro objekty druhu,
– používejte bezpatková písma pro lepší čitelnost (např. arial, calibri, myriad),
– využívejte parametry písma (velikost, barvu a mezery mezi písmeny),
– pro vyjádření jevů respektujte světově, celostátně a oborově užívané dohody přiřazení barev,
– název mapy (titulek) a zdroje dat nejsou součástí kompozice mapy, ale jsou vloženy do titulku podobně jako u obrázků,
– logicky uspořádaná kompozice mapy obsahuje uspořádanou, přehlednou legendu obsahující především prvky tematického obsahu,
– u tematických map se nepoužívá nadpis Legenda,
– v GIS programu jsou velmi často hranice vytvářeny pomocí polygonů, nicméně v legendě je nutné zobrazovat linii (nutná úprava),
– součástí mapy je pouze jednoduché grafické měřítko obsahující krajní hodnoty – např. 0 a 10, 50, 100 či 1 000 km, u map světa se měřítko nevkládá, je v číselné podobě součástí titulku obrázku,
– u podrobných map je vložena směrovka (pokud nejsou orientovány k severu), u méně podrobných map méně známých území spíše zeměpisná síť,
– střední poledník by měl procházet středem území (např. u Česka cca 15°30´),
– pro mapy celého Česka není vhodné používat Křovákovo zobrazení (EPSG 5514), ale některé ze zobrazení, v němž je obraz Česka orientován horním okrajem k severu (např. EPSG 32633),
– objekty musí být reprodukovatelné v černobílém provedení (pozor na šrafuru, podobné odstíny barev atd.),
– redakce preferuje dodání v elektronické podobě v editovatelných vektorových či univerzálních formátech .pdf, .eps, .ai, .cdr.

Fotografie v digitální podobě musí mít dostatečné rozlišení (300 dpi při reprodukci 1:1) a musí být reprodukovatelné v černobílém provedení.

Texty pod obrázky musí obsahovat jejich původ (jméno autora, pramen/zdroj, příp. odkud byly převzaty).

Údaje o autorovi (event. o spoluautorech), připojené k rukopisu, jsou: adresa pracoviště, vč. PSČ, e-mail.

V případě pochybností ohledně citací a grafických objektů doporučujeme podívat se do starších čísel časopisu Informace ČGS.

Všechny příspěvky pro rubriky Hlavní články a Zprávy z výzkumu procházejí recenzním řízením. Recenzenti jsou anonymní, autor obdrží výsledek recenzního řízení, kde je uvedeno, zda byl článek přijat bez úprav, odmítnut nebo jaké jsou k němu připomínky s požadavky na konkrétní úpravy.

Poděkování autora článku z rubriky Hlavní články a Zprávy z výzkumu za finanční podporu grantové agentuře bude zveřejněno jen po zaslání finančního příspěvku na redakční zpracování ve výši minimálně 3 000 Kč na konto vydavatele.

Honoráře autorské ani recenzní nejsou vypláceny.

Evidence RIV. Všechny příspěvky v rubrikách Hlavní články a Zprávy z výzkumu je možné uplatnit v databázi RIV.

Separáty se zhotovují pouze v elektronické podobě (.pdf). Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit publikované příspěvky na webové straně ČGS.

Příspěvky se zasílají na adresu: Redakce Informace ČGS, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 00 Praha 2, e-mail: informace.cgs@natur.cuni.cz.

Termín pro odevzdání příspěvků procházejících recenzním řízením (tj. pro rubriky Hlavní články a Zprávy z výzkumu) je průběžný. Termín pro odevzdání příspěvků, které neprocházejí recenzním řízením (tj. ostatní rubriky), je pro 1. číslo ročníku 31. 1. daného roku, pro 2. číslo ročníku 31. 7. daného roku. Autor souhlasí s tím, aby článek v případě, že je přijat k publikování, byl také publikován v elektronické verzi.

Příspěvky, které neodpovídají uvedeným pokynům, redakce nepřijímá.